متن لوح تقدیر – تقدیرنامه – تندیس

 

 

 

♦♦  واحد طراحی نقشستان آمادگی دارد تا در صورت نیاز، حاشیه مورد نظر شما را برای صفحه لوح تقدیر طراحی نماید.  ♦♦

 

 

 

 

 

■ شما می توانید با کلیک بر روی گزینه های زیر، متن لوح تقدیر – تقدیرنامه – تندیس مورد نظر را مشاهده نمایید: